Mevlana sadece kadınlara düşman değildi

Mevlana sadece kadınlara düşman değildi Aynı zamanda Türk düşmanıydı. Mesnevi'de verilen ahmaklık örneklerinde isimler hep Türkmen, Bektaşi Ahi’dir, ancak bunlar sonra değiştirilmiş ve Mesnevi'den çıkarılmıştır.
Örneğin, Mevlana’nın eserlerinde geçen eşekle ilişkiye giren kadın hikayesi gibi hikayeler dönemin Ahilerinin lideri Ahi Evran’ın hanımını küçük düşürmek için yazılan hikayelerdir. 

Halife’nin iktidarsız olmasıyla ilgili müstehcen hikaye de Hülagü’nün Bağdat Seferi sonrasında Mısır’a kaçan ve orada Halife ilan edilen Bağdat halifesinin oğlunu aşağılamak için yazılmıştır.

Bu hikayeyi yazmış olmasından dolayı Moğol vezirinin Mevlana’ya büyük miktarda para gönderdiğini Eflaki haber vermektedir.MOĞOLLARIN MEVLANA’YA VERDİĞİ MADDİ DESTEK
Moğolların birçok defa Mevlana’ya para ve değerli hediyeler gönderdiğini de yine Eflaki Dede bildirmektedir. Mevlana da Moğol veziri Taceddin Mu’tez’e yazdığı mektupta kendisine gönderdiği paraları aldığını yazmaktadır. Taceddin Mu’tez Aksaray’da Türkmenlerin mallarına el koymuş ve bu mallardan Mevlana’ya da göndermişti.
Bir defasında da Moğol hazinedarı (Maliye Bakanı) olan Emir Şerefüddin, Mevlana’yı özel olarak ziyarete gelmiş, ona 1000 dinar para vermiştir. O dönem için bu çok külliyetli bir paradır (1 deve 10 dinardı).HÜLAGÜ MEVLANA’YI ANADOLU’NUN ŞEYHİ İLAN EDİYOR
Hülagü kendisine verdiği destekten dolayı Mevlana'yı “Şehhü'ş- Şuyuh'ir Rum” (Rum’un yani Anadolu’nun Şeyhi – O dönemde Anadolu’ya Rum deniliyordu) ilan etti. Bu Anadolu'daki bütün şeyhlerin ve ailelerin Mevlana'ya bağlanması mecburiyetini getirdi. Ayrıca Moğollar Mevlana'ya bu görevinden dolayı maaş bağladılar.
Mevlâna'ya bağlanmayanların iş yerleri, tekke, zaviye, medreseleri müsadere edildi. Sultandan alınan bir emirle Ahilerin ellerinde bulunan bütün mallar Mevlâna ve çevresindeki kalenderi dervişlere dağıtıldı. Osmanlılar zamanında bu malların bir kısmı yeniden eski sahiplerine devredilmiştir. Uygulamaya karşı koyanlar öldürülürler ya da göçe zorlanırlar.